ZnakCE 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 (CPR) z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPD)
każdy producent wprowadzający do obrotu i stosowania wyrób budowlany
zobligowany jest do wystawienia dla tego wyrobu
Deklaracji Właściwości Użytkowych lub Krajowej Deklaracji Zgodności
i oznakowanie tego wyrobu znakiem CE lub znakiem budowlanym „B”.

 
 ZnakB

Kryterium przyjęcia powyższych wyników badań
jest określone przez obowiązującą
zharmonizowaną normę hEN lub
Europejską Ocenę Techniczną EOT lub
krajową Aprobatę Techniczną AT
dla danego wyrobu budowlanego.

Deklaracje te wystawiane są w oparciu
o pozytywne wyniki:
– Badań Typu
– Systematycznych badań prowadzonych w ramach funkcjonującego systemu ZKP

Wymóg ten jest obowiązujący,
niezależnie od systemu oceny zgodności
tzn. czy jest obowiązek lub też nie ma obowiązku
certyfikowania wyrobu i/lub systemu
przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.

System ZKP wdrażamy w zakresie norm

 

Wdrażanie Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP

 

Wdrożony
system Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP,
zapewnienia stabilność produkcji i uzyskanie ustalonych cech wyrobu.

Zapraszamy do współpracy

„Jakość na pierwszym miejscu” 
Ford Motor Company