ZnakCE 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 (CPR) z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPD)
każdy producent wprowadzający do obrotu i stosowania wyrób budowlany
zobligowany jest do wystawienia dla tego wyrobu
Deklaracji Właściwości Użytkowych lub Krajowej Deklaracji Zgodności
i oznakowanie tego wyrobu znakiem CE lub znakiem budowlanym “B”.

 
 ZnakB

Kryterium przyjęcia powyższych wyników badań
jest określone przez obowiązującą
zharmonizowaną normę hEN lub
Europejską Ocenę Techniczną EOT lub
krajową Aprobatę Techniczną AT
dla danego wyrobu budowlanego.

Deklaracje te wystawiane są w oparciu
o pozytywne wyniki:
– Badań Typu
– Systematycznych badań prowadzonych w ramach funkcjonującego systemu ZKP

Wymóg ten jest obowiązujący,
niezależnie od systemu oceny zgodności
tzn. czy jest obowiązek lub też nie ma obowiązku
certyfikowania wyrobu i/lub systemu
przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.

System ZKP wdrażamy w zakresie norm

 

Wdrażanie Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 771-1:2011 Elementy murowe ceramiczne. Wymagania dotyczące elementów murowych

PN-EN 13043:2004, PN-EN 13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa i wypełniacze do mieszanek bitumicznych i utwardzania powierzchni, mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13055-1:2003, PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 13055-2:2006  Kruszywa lekkie – Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13450:2004, PN-EN 13450:2004/AC:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-2:2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw

PN-EN 13108-3:2006(AC:2008) Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 3: Bardzo miękki beton asfaltowy

PN-EN 13108-4:2006(AC:2008) Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 4: Mieszanki HRA

PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 5: Mieszanki SMA

PN-EN 13108-6:2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 6: Asfalt lany

PN-EN 13108-7:2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 7: asfalt porowaty

PN-EN 13108-8:2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 8: Destrukt  asfaltowy

PN-EN 998-2:2004 Zaprawa murarska.  Wymagania dotyczące zapraw do murów

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane

 

PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – część 3: Elementy murowe z betonu kruszynowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

 

Wdrożony
system Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP,
zapewnienia stabilność produkcji i uzyskanie ustalonych cech wyrobu.

Zapraszamy do współpracy

„Jakość na pierwszym miejscu” 
Ford Motor Company